ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (27/07/2015)Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους ένα εκατοµµύριο επτακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα τέσσερα Λεπτά (1.776.416,34 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2015 για την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΒ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο