Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ημερομηνία καταχώρησης (30/07/2015)Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος «Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

 

Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις στις κατά τόπους περιφέρειες για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .

 

Η διαδικασία είναι η εξής:

·         Συγκεντρώνετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση

 

·         Πηγαίνετε στο αντίστοιχο γραφείο της περιφέρειας στην  περιοχή σας και συμπληρώνετε την αντίστοιχη αίτηση ( Στην Σελίδα της Π.Ο.Π ΕΚΑΒ www.popekab.gr) υπάρχει το δείγμα της αίτησης που πρέπει να συμπληρώσετε.

 

 

·         Στις 2 άδειες πού ήδη εκδόθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη πληρώθηκαν: Παράβολο 8€ και χαρτόσημο 3.5€

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 

α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της χώρας

 

 β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του Ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ. παράβολο δημοσίου ταμείου όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

 

ε. αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος), το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. στ. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

ζ. δύο (2) φωτογραφίες

 

2.α. Για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

β. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής και εργασίας.

 

γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών. δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991.

 

 

Για όσους δεν διαθέτουν την Πιστοποίηση θα πρέπει να έχουν ανα περίπτωση και τα παρακάτω:

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον:

 

α. στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων.

 

 β. στους κατόχους βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον δωδεκαετή (12ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων, δεδομένου ότι με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία εκ της μακρόχρονης απασχόλησης ως πλήρωμα ασθενοφόρου αναπληρώνεται η εκπαίδευση που παρέχεται με τη φοίτηση και αποφοίτηση στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ

 

γ. στους εργαζόμενους με ειδικότητα πληρώματος ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς.

 

δ. στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς φοίτησης στο ταχύρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

 

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει τα πρόσωπα που πληρούν την οριζόμενη προϋπηρεσία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι την 30−07−2015. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

                     Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο