Έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για την προµήθεια 90 ασθενοφόρων

Ημερομηνία καταχώρησης (31/07/2015)
Έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για την προμήθεια 90 ασθενοφόρων στις

Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ηπείρου,  ∆υτικής  Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου»


Εγκρίνει την κατακύρωση της προμήθειας ενενήντα (90) ασθενοφόρων, συνολικού ποσού 5.385.555,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, στην εταιρία «ΜERCEDES-BENZ EΛΛΑΣ  Α.Ε.Ε.», ανά Περιφέρεια, κατά ποσότητα, τιμή μονάδος και συνολική αξία όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθείΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο