Πρόταση Οργανισμού ΕΚΑΒ από Την Π.Ο.Π ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (24/11/2015)Εκπόνηση σχεδίου Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Οργανισμού του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ε.Κ.Α.Β.

………………………………………………………………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α\'

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 1

Νομική Μορφή - Σφραγίδα – Έμβλημα

1) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), που ιδρύθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α\') είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και «13» περιφερειακές διοικήσεις και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Kαι υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτείνετε σε όλη την επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών.

2) Το Ε.Κ.Α.Β. έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους και ομόκεντρους κύ­κλους οι λέξεις : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Ν.Π.Δ.Δ.» και στο κέντρο φέ­ρει το ΕΘΝΟΣΗΜΟ.

Άρθρο 2

Αποστολή του Ε.Κ.Α.Β.

1) Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β. είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης προνοσοκομειακής βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πο­λιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Με τις διατάξεις του Π/Δ αυτού ορίζονται τα της οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) , συνιστώνται περιφερειακές υπηρεσίες ως αυτοδύναμα παραρτήματα και ορίζονται χωροταξικά οι τομείς ευθύνης αυτών. Καθορίζεται η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ για την ισοδύναμη ανάπτυξη και εξυπηρέτηση ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας.

Το ΕΚΑΒ οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν την έρευνα τη μελέτη την εκπαίδευση και να υποβάλει προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη των τομέων της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και της επείγουσας ιατρικής.

Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του ΕΚΑΒ είναι Δημόσιος.

1) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) έχει την ευθύνη και το επιχειρησιακό σχεδιασμό για την διάσωση των ατόμων που απειλείται η ζωή τους σε έκτακτες περιπτώσεις και σε όλους τους χώρους της επικράτειας από φυσικές ή μη καταστροφές.

2) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Άρθρο 3

Χαρακτήρας Υπηρεσίας και Προσωπικού - Αρμοδιότητες του Ε.Κ.Α.Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) αποτελεί Πολιτική Διοικητική Υπηρεσία του Κράτους διέπεται από ιδιαίτερους γι αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

2. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι , διέπονται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς , εφαρμόζεται η νομοθεσία για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

3. Ολες οι υπηρεσίες του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για τον σκοπό αυτόν οι υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το προσωπικό του θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση , που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι προσλήψεις Επικουρικού και προσωπικού με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΑΒ

1. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) , για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές , για τη διάσωση ατόμων, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις μονάδες διάσωσης, μέσα και εξοπλισμό και ζητά ένα αυτό κριθεί αναγκαίο τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων

β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ασθένειες , λοιμώδη νοσήματα, ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών εάν κριθεί αναγκαίο.

γ. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

δ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ε. Την παροχή από το ΕΚΑΒ ειδικών υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας , τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

στ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ . σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το έργο του. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ζ. Την πιστοποίηση των εθελοντών εκπαιδευτών διασωστών , και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις,

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης Και για την πιστοποίηση του προσωπικού των επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών διασωστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας

η. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς, διάσωσης και Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής για τους οποίους χορηγούνται.

ι. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού

Ιι) Την Άμεση Ανταπόκριση με την αποστολή της κατάλληλης εξειδικευμένης βοήθειας σε κάθε Έκτακτη Περίπτωση , οπουδήποτε και αν συμβεί και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

θ) Ταχεία και ασφαλή μεταφορά του πάσχοντα στο πλέον κατάλληλο για την περίπτωσή του διαθέσιμο υγειονομικό σχηματισμό

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και παροχής πρώτων Βοηθειών.

3. Το, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 4

Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

1) Το Ε.Κ.Α.Β. διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) Τρεις επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε τομείς της Δημόσιας Διοίκησης ή Δημόσιας Υγείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εκλέγεται από το Συνέδριο

γ) Έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. πλην Ιατρών.

δ) Έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων Ιατρών στο Ε.Κ.Α.Β.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

2) Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δι­ορίζεται με διετή (2) θητεία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει Τρία από τα μέλη του Δ.Σ. ως Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους του Νομικού Προσώπου. Ο ένας εκ των Αντιπροέδρων (Ά), με έδρα την Αθήνα, δεν εντάσσεται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. , ενώ ο δεύτερος (΄Β), με έδρα μία από τις υπόλοιπες περιφέρειες του ΕΚΑΒ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Με απόφα­ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου των εργαζομένων. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ., όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών.

3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των με­λών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

5) Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προ­έδρου του, τακτικά, δύο (2) φορές το μήνα και εκτά­κτως, εάν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. εντός πέντε ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και καθορίζει την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η πρόσκληση, γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του γραμματέα του Δ.Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που αναγράφο­νται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση θέματος μη περιλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη.

6) Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία μόνο ψήφο. Μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, αντικαθί­σταται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση από τον ανα­πληρωτή του.

7) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται του­λάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι­σχύει η άποψη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου.

8) Χρέη εισηγητών εκτελούν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9) Κατά τις συνεδριάσεις, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμ­ματέα, με μνεία τυχόν μειοψηφιών και της αιτιολογίας αυτών.

10) Οι συνεδριάσεις και γενικά η λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα­σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως κάθε φορά ισχύουν

11) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. έχει τις ακό­λουθες αρμοδιότητες:

α) Σχεδιάζει και αποφασίζει για την γενική πολιτική του Οργανισμού καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυ­τής, στα πλαίσια εκπλήρωσης των νόμιμων σκοπών του.

β) Προωθεί την εκπόνηση και παρακολουθεί την εφαρ­μογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού.

γ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του.

δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε) Αποφασίζει για την αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του, όπως και για την απόκτηση περιουσίας, πόρων, αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσι­ών, δωρεών και πάσης φύσεως εισφορών και παροχών προς αυτό.

στ) Αποφασίζει για την διάθεση πόρων, για την από­κτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, για την απόκτηση νέων ακινήτων, για την ανέγερση, επέκταση και ανακατασκευή κτιρίων και γενικά για την εκτέλεση παντός έργου που σκοπό έχει την επίτευξη των σκο­πών του.

ζ) Αποφασίζει για τις προμήθειες ειδών με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται για υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης.

η) Αποφασίζει για την μίσθωση χώρων στέγασης των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. και την εκμίσθωση ακινήτων.

θ) Ασκεί για τα θέματα προσωπικού τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα αρμοδιότητες.

ι) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης κατά περίπτωση για την λήψη μέ­τρων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. και την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και της περιουσίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του.

κ) Γνωμοδοτεί για την αναμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση του οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και τη σύσταση θέσεων προσωπικού.

λ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού να παίρνει απο­φάσεις για συγκεκριμένα θέματα σε περίπτωση επειγουσών ή έκτακτων καταστάσεων.

μ) Έχει την δυνατότητα μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε άλλα όργανα διοίκησης του Οργα­νισμού.

ν) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται σε αυτό από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης.

Άρθρο 5

Πρόεδρος Δ.Σ. – Αρμοδιότητες

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2) Ο Πρόεδρος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρο­σωπεί το Ε.Κ.Α.Β. ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών και παντός τρίτου.

β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του Οργανι­σμού εντός του πλαισίου της γενικής πολιτικής και του προγραμματισμού που διαμορφώνει το Δ.Σ.

γ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

δ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους και αναπτύσσει συνερ­γασία με άλλους φορείς.

ε) Αποφασίζει για την σύσταση και συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών εργασίας ή ομάδων εκτέλε­σης συγκεκριμένου έργου. Αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και ομάδων εκτέλεσης έργου, καταβάλλεται μόνο για απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας τους και ύστερα από έγκριση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών.

στ) Ασκεί για τα θέματα προσωπικού τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα αρμοδιότητες.

ζ) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του έργου και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

η) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.

θ) Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. και για συγκεκριμένα θέματα που ορίζονται από αυτό, έχει την δυνατότη­τα να παίρνει αποφάσεις σε περίπτωση επειγουσών ή έκτακτων καταστάσεων που χρήζουν άμεσης αντιμε­τώπισης. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται υπόψη του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

3) Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. αναπληρώνει στην άσκη­ση όλων των αρμοδιοτήτων του ο Ά Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 6

Συντονιστικό Όργανο

Το συντονιστικό όργανο αποτελείται από το Δ/ντή της Δ/νσης Νοσηλευτικής & Διάσωστών, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και τους Διευθυντές των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ και υπάγεται απ’ ευ­θείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι:

α) Η έγκριση των προγραμμάτων παροχής Επεί­γουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας και η ευθύνη υλοποίησής τους.

β) Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συνολικά παρεχομένων υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας και η λήψη μέτρων για τη συ­νεχή βελτίωσή τους.

γ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας όλων των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Τμημάτων του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του.

Άρθρο 7

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Στο ΕΚΑΒ λειτουργεί Εκπαιδευτική Επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή Νοσηλευτικής & Διασωστών, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης τον εκπρόσωπο τον εργαζομένων (που ορίζετε από το συνδικαλιστικό όργανο) και από τους Διευθυντές των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ.

Η ως άνω Εκπαιδευτική Επιτροπή διευρύνεται με από­φαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου με τέσσερα (4) ακόμη μέλη, με αποδεδειγ­μένη γνώση και εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα.

Αρμοδιότητα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής είναι η δημιουργία και η λειτουργία το ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ε.Φ.Ε.Π.Φ) . Στόχος του συγκεκριμένου φορέα είναι :

α) Μεριμνά για την έρευνα – μελέτη και την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

β) Φροντίζει και μεριμνά για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή (εξωτερικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

γ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του ΕΚΑΒ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης υποχρεωτικής κατάρτισης

δ) Διαχειρίζεται εθνικά, κοινοτικά και διεθνή εκπαι­δευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

ε) Μεριμνά για την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοδιοριζομένων και την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων.

στ) Οργανώνει επιμορφω­τικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

ζ) Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των στελεχών της Υπηρεσίας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με την Δ/νση Νοσηλευτικής και Διασωστών και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

η) Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για οποιαδήποτε Εκπαιδευτική Δραστηριότητα εντός και εκτός των πλαισίων της Υπηρεσίας.

θ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων για διάφορες Κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

ι) Πιστοποιεί μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την οργάνωση, κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

κ) Μεριμνά για τη λειτουργία και τη Γραμματειακή υποστήριξη του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. όταν αυτό υφίσταται.

λ) Εισηγείται την χορήγη­ση των εκπαιδευτικών αδειών στο Προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

μ) Κάθε έτος εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τους εργαζομένους του Ε.Κ.Α.Β. που επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στις παραπάνω δραστηριότητες. Οι επιλεγέντες συμμετέχουν ως πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β. για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

ν) Προσδιορίζει και καθορίζει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλογής των Εκπαιδευτών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και τα διαβιβάζει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. στο τελευταίο 3μηνο του έτους.

ξ) Μεριμνά για τη λειτουργία Τομέα Ασφαλούς Οδήγησης & Πρόληψης Ατυχημάτων, σκοπός του οποίου είναι η καταγραφή και η ανάλυση ατυχημάτων με τα οχήματα του Ε.Κ.Α.Β., και η επεξεργασία των στοιχείων που είναι διαθέσιμα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης ατυχημάτων. Απώτερος σκοπός είναι να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση των αίτιων πρόκλησης ατυχημάτων και κατά συνέπεια των επιπτώσεων στην Υγεία του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

ο) Λειτουργεί στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Σχολή Εκπαίδευσης Ασφαλούς Οδήγησης για το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. Τα της λειτουργίας της παραπάνω δραστηριότητας θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. και την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας.

Μετά την έναρξη του παρόντος καμία μη κυβερνητική οργάνωση ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα δεν νομιμοποιείται να παρέχει καμία εκπαίδευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή φροντίδα εάν πρώτα δεν λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από τον Ε.Φ.Ε.Π.Φ. Η συγκεκριμένη Πιστοποίηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ένα (1) έτος

Άρθρο 8

Πόροι του Ε.Κ.Α.Β.

Πόροι του Ε.Κ.Α.Β. προέρχονται από:

α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπο­λογισμό

β) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

γ) Δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρί­των

δ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοι­χείων.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από την δραστηριότητά του (αθλητικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις φορέων κτλ).

στ) Έσοδα από την έκδοση ή την ανανέωση Αδειών καταλληλότητας Ασθενοφόρων (Δημόσιων ή Ιδιωτικών).

ζ) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή διεθνών οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες

Άρθρο 9

Προϋπολογισμός

1) Ο προϋπολογισμός του Ε.Κ.Α.Β. καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού και υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα προς έγκριση.

2) Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πλη­ρωμής των δαπανών, διέπονται από τις διατάξεις περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων του Ε.Κ.Α.Β. υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελε­γκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια Υπηρεσία Δημο­σιονομικού Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β\'

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

Διάρθρωση Υπηρεσιών

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες – Παραρτήματα

Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) ΑΘΗΝΑ

1) Παράρτημα Αθηνών , 1η Περιφέρεια Αττικής
Περιλαμβάνει τα όρια του νομού Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας και το νησί της Σκύρου,

2) Παράρτημα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2η Περιφέρεια Μακεδονίας.
Περιλαμβάνει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής

3) Παράρτημα ΠΑΤΡΑΣ, 3η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

4) Παράρτημα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 4η Περιφέρεια Κρήτης. Περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

5) Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ, 5η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας, και Σποράδων

6) Παράρτημα ΚΑΒΑΛΑΣ 6η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας , Περιλαμβάνει τους Νομούς Καβάλας , Δράμας, Σερρών και το νησί της Θάσου.

7) Παράρτημα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 7η Περιφέρεια Ηπείρου & Ιονίων νήσων .
Περιλαμβάνει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

8) Παράρτημα ΛΑΜΙΑΣ 8η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας,

9) Παράρτημα Θράκης 9η Περιφέρεια Θράκης , περιλαμβάνει τους Νομούς : Ξάνθης , Ροδόπης , Έβρου και την Σαμοθράκη.

10) Παράρτημα Τρίπολης 10η Περιφέρεια Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας,.

11) Παράρτημα ΚΟΖΑΝΗΣ 11η Περιφέρεια Δυτ Μακεδονίας Κοζάνης , Γρεβενών , Φλώρινας , Καστοριάς

12) Παράρτημα Βορείου ΑΙΓΑΙΟΥ, 12η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Περιλαμβάνει τους Νομούς Λέσβο , Σάμου Χίου με έδρα την Μυτιλήνη αιγαίου

13) Παράρτημα Νοτίου ΑΙΓΑΙΟΥ 13η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έδρα την ρόδο. Περιλαμβάνει τους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων.

Γ. Έδρα παραρτήματος – Τομείς

α) Έδρα του παραρτήματος είναι η αναφερόμενη παραπάνω πόλη

β) Οι πόλεις οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα παραρτήματα, εξαιρουμένης της έδρας, αποτελούν Τομείς του παραρτήματος άμεσα συνδεδεμένους, και αναπόσπαστο τμήμα του αντίστοιχου παραρτήματος.

γ) Επίσης δύναται να υφίστανται και να ιδρύονται τομείς και εκτός των αναφερομένων στο β) πόλεων, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση και εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

.

Άρθρο 11

Κεντρική Υπηρεσία

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές (παραρτήματα) και διαρθρώνονται ως εξής:

Α. Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.):

1) Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης

2) Διεύθυνση Νοσηλευτικής , & Διασωστών

3) Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

4) Διεύθυνση Ιατρικών Υπηρεσιών

5) Γραφείο Προέδρου

6) Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών

1) Η Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης συγκρο­τείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Συντονισμού.

β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

γ) Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών

2) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης είναι οι εξής :

α) Τμήμα Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Συντονισμού.

Το Τμήμα Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Συντονισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Μελετά, επεξεργάζεται και εφαρμόζει, στο πλαί­σιο των αποφάσεων του Δ.Σ., μέσα και μεθόδους, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. να αναπτύσ­σεται και να βελτιώνεται διαρκώς.

αβ) Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Α.Β. και για τον προγραμματισμό του τρόπου εφαρμογής του, με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται από τις δομές, καθώς και από τα πορίσματα των ερευνών που διεξάγονται από το Τμήμα.

αγ) Παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση για την υπο­στήριξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Α.Β. και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων.

αδ) Έχει την ευθύνη του συντονισμού, της δικτύωσης και της ανάπτυξης των μονάδων του Ε.Κ.Α.Β. σε κεντρι­κό και περιφερειακό επίπεδο.

αε) Αναπτύσσει συνεργασίες σε εθνικό και διε­θνές επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφόρησης και προτύπων λειτουργίας, καθώς και για συνδιοργάνωση δράσεων εντός των σκοπών του Ε.Κ.Α.Β.

αστ) Εκπονεί την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ε.Κ.Α.Β., και την υποβάλλει στο Δ.Σ.

αζ) Συντάσσει τις μηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του έργου που παράγουν οι διάφορες μονάδες του Ε.Κ.Α.Β.

αη) Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των μονάδων του Ε.Κ.Α.Β.

αθ) Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα στα οποία εμπλέκεται το Ε.Κ.Α.Β.

αι) Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της απόκτηση των αναγκαίων μέσων για την υλοποίηση του σκοπού του Ε.Κ.Α.Β., και της εισήγησης επί μέρους προ­γραμμάτων με καθορισμό προτεραιοτήτων προμήθειας εξοπλισμού.

ακ) Μεριμνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση της συνεργασίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άλλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, στα πλαίσια των αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατά­ξεις της παρ. 11 του άρθρου 7 του νόμου 1579/85 και προωθεί γενικά τη συνεργασία με όλους τους φορείς και υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότη­τες σε συναφή με το σκοπό του Ε.Κ.Α.Β. θέματα.

αλ) Μεριμνά για την επεξεργασία των προτάσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. και των προτάσεων για ένταξη έργων στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.

αμ) Μεριμνά και εισηγείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. και των προγραμμάτων του σε θέσεις προσωπικού κατά κλά­δους και ειδικότητα.

αν) Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την οργά­νωση, λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

αξ) Συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρ­τημάτων και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β., όπου συσταθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 1579/85, εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες τους και τον τρόπο διεξαγωγής του έργου τους.

αο) Επεξεργάζεται και παρέχει γενικά οδηγίες και κατευθύνσεις στα Παραρτήματα και τους Τομείς του Ε.Κ.Α.Β. για τη λειτουργία και διεξαγωγή του έργου τους.

απ) Καταρτίζει πλάνα κινητοποίησης και διαρκούς ετοιμότητας των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., (Κ.Υ., Παραρτημάτων και Τομέων) για την άμεση κινητοποίηση και επέμβασή τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών καταστροφών κτλ) και συντονίζει την άμεση εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

αρ) Αναπροσαρμόζει τα πλάνα κινητοποίησης και διαρκούς ετοιμότητας ανάλογα με την εξέλιξη και τη μεταβολή των συνθηκών έκτακτης ανάγκης όταν αυτό επιβάλλεται.

ασ) Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φο­ρείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αυτών αναγκών, και υπογράφει μνημόνια συνεργασίας μαζί τους.

β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Το Τμήμα Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

βα) Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.Α.Β. , και μεριμνά για την προβολή του έργου του.

ββ) Συντάσσει και εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιοτήτων και δράσεων του Ε.Κ.Α.Β.

βγ) Φροντίζει για την εξέταση, από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες, καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, καθώς επίσης και για την απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους.

βδ) Ασχολείται με την καταγραφή και την δικτύωση με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο εργασίας.

βε) Μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), των οποίων η δραστηρι­ότητα είναι συναφής με αυτή του Ε.Κ.Α.Β. ή υποστηρίζει και συνδράμει το έργο του Ε.Κ.Α.Β.

βστ) Οργανώνει και συντονίζει δίκτυα εθελοντών που προέρχονται ή συνεργάζονται με το Ε.Κ.Α.Β. (εθ. Αιμοδότες, διασωστικές ομάδες κτλ)

βζ) Αναζητά, προσελκύει και συνεργάζεται με χορη­γούς, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα και τους σκο­πούς του Ε.Κ.Α.Β.

γ) Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφο­ρικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

γα) Μεριμνά για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, τεκμηρίωση, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

γβ) Τηρεί φακέλους μηχανογραφικών εφαρμογών, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

γγ) Ελέγχει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών.

γδ) Μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

γε) Καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμι­κό).

γστ) Μεριμνά για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

γζ) Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.

γη) Μεριμνά και φροντίζει για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ε.Κ.Α.Β.

γθ) Μεριμνά και φροντίζει για την παροχή υποστήριξης στην κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών (VHF, TETRA κτλ) και της Τηλειατρικής.

γι) Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και εξοπλισμού.

γκ) Μεριμνά για την συντήρηση, τη λειτουργία, την αναβάθμιση και την ασφάλεια του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

γλ) Καταγράφει και καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. σε Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (VHF, TETRA κτλ).

δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

δα) Καταρτίζει πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έρ­γων, εκπονεί τις μελέτες ανέγερσης νέων κτιρίων, τις μελέτες επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακινήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β.

δβ) Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει τα έργα κατασκευής κτιρίων καθώς και τα έργα επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β.

δγ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθε­ση έργων σε αναδόχους.

δδ) Μεριμνά για την ένταξη τεχνικών έργων στο πρό­γραμμα δημοσίων επενδύσεων.

δε) Μεριμνά για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Α.Β.

δστ) Έχει την ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέ­λων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Α.Β.

δζ) Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του υπόλοιπου τε­χνολογικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

δη) Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία ειδικών συνεργείων για τη διαρκή συντήρηση και επισκευή των ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β., ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα.

δθ) Έχει την επιμέλεια της καλής συντήρησης, εφοδιασμού, επισκευής και λειτουργίας των Ασθενοφόρων και των λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β.

δι) Τηρεί μητρώο για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιο δελτίο κίνησης των οχημάτων αυτού.

δκ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής & Διασωστών, η οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα κίνησης και υπογράφει τη διαταγή πορείας των Ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 12

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Διεύθυνσης Νοσηλευτικής & Διασωστών

1) Τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής & Διασωστών συγκροτούν τα εξής τμήματα και Τομείς:

α) Τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών

Τομέας Συμβατικών Ασθενοφόρων

Τομέας Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Τομέας Μοτοσικλετών & Οχημάτων Ταχείας Πρόσβασης

Τομέας Τηλεφωνικού & Ασυρματικού Κέντρου (Τ.Α.Κ.)

β) Τμήμα Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών

γ) Τμήμα Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών

δ) Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης

Τομέας ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β.

Τομέας Ασφαλούς Οδήγησης & Πρόληψης Ατυχημάτων

2) Στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής & Διασωστών εντάσσο­νται οι υπάλληλοι των κλάδων Νοσηλευτών και Διασωστών - Πληρωμά­των ασθενοφόρων καθώς και οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία δημο­σίευσης του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλλη­λοι του κλάδου Τηλεφωνη­τών, Ασυρματιστών και Ραδιοτηλεφωνητών.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών είναι:

α) Τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών

Το Τμήμα Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής - Διασωστών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης των Ασθε­νοφόρων, των Μοτοσικλετών του Τηλεφωνικού και Ασυρματικού Κέντρου (Τ.Α.Κ.) για τη διακίνηση και το συντονισμό επειγόντων περιστατικών, καθώς και την παρακο­λούθηση της κίνησης και λειτουργίας τους.

αβ) Μεριμνά για την οργάνωση ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής Φροντίδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ια­τρικών Υπηρεσιών.

αγ) Μεριμνά για την προμήθεια και τη διακίνηση του απαραίτητου Ιατροφαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλι­κού, καθώς και του ιματισμού που αφορά τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και των κάθε είδους μέσων μεταφο­ράς.

αδ) Μεριμνά για την καλή λειτουργία των ασθενοφό­ρων και φροντίζει για τη συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού και Υγειονομικού εξοπλισμού τους.

αε) Μεριμνά για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του Τηλεφωνικού και Ασυρματικού Κέντρου (Τ.Α.Κ.)

αστ) Έχει την ευθύνη στελέχωσης με προσωπικό, του Τηλεφωνικού και Ασυρματικού Κέντρου (Τ.Α.Κ.) ανάλογα με το επίπεδο εκ­παίδευσης και γνώσεων, όπως επίσης και την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τ.Α.Κ.

αζ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας των Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και την κατανομή τους ανάλογα με το επίπεδο εκ­παίδευσης και εξειδίκευσής τους σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών.

αη) Τηρεί διαρκή επαφή και συνεργάζεται με τα Νοσοκομεία Εφημερίας και τις Μονάδες (κλινικές) τους για το συντονι­σμό του έργου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

αθ) Μεριμνά για τη συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των συνολικά διακινούμενων από το ΕΚΑΒ περιστατικών.

αι) Μεριμνά για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου του Τμήματος και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας του.

ακ) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού αρμοδιότητάς του.

β) Τμήμα Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών

Το Τμήμα Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών

έχει τις εξής αρμοδιότητες:

βα) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης των Ειδικών Κινητών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών και το συντονισμό της λειτουργίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Διασωστών & Επείγουσας Προνοσοκομειακής Διαχείρισης και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

ββ) Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Ειδικών Κινη­τών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών και τη φροντίδα για τη συντήρηση του εξο­πλισμού αυτών και των υπολοίπων οχημάτων (Κινητά Συντονιστικά Κέντρα κτλ)

βγ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προ­σωπικού στις Ειδικές Κινητές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών και τα λοιπά εξει­δικευμένα μέσα μεταφοράς, ανάλογα με το επίπεδο εκ­παίδευσης και εξειδίκευσής του σε συνεργασία με το Τμήμα Διασωστών & Επείγουσας Προνοσοκομειακής Διαχείρισης και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

βδ) Μεριμνά για την κατάρτιση προγραμμάτων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών Υγείας συνέπεια Φυσικών ή Τεχνολογικών (Π.Ρ.Β.Χ.) Καταστροφών σε συνεργασία με το Τμήμα Διασωστών & Επείγουσας Προνοσοκομειακής Διαχείρισης και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

βε) Μεριμνά για την εξασφάλιση ετοιμότητας του προσωπικού για την άμεση κινητοποίησή του σε περιπτώσεις Μαζικών Απωλειών Υγείας συνέπεια Φυσικών ή Τεχνολογικών (Π.Ρ.Β.Χ.) Καταστροφών, ή την συμμετοχή του σε ασκήσεις εκπαίδευσης και ετοιμότη­τας.

βστ) Μεριμνά για την εξασφάλιση ετοιμότητας του προσωπικού για την άμεση κινητοποίησή του και τη μετακίνησή του εκτός Ελληνικής Επικράτειας σε περιπτώσεις Μαζικών Απωλειών Υγείας συνέπεια Φυσικών ή Τεχνολογικών (Π.Ρ.Β.Χ.) Καταστροφών.

βζ) Μεριμνά για την προμήθεια και διαρκή συντήρηση του απαραίτητου Ιατροφαρμακευτικού, Υγειονομικού και λοιπού υλικού που απαιτείται για την αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών Υγείας συνέπεια Φυσικών ή Τεχνολογικών (Π.Ρ.Β.Χ.) Καταστροφών.

βη) Μεριμνά για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου του Τμήματος και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας του.

βθ) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού αρμοδιότητάς του.

γ) Τμήμα Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών

Το Τμήμα Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών

έχει τις εξής αρμοδιότητες:

γα) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης του Τμήματος Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών και το συντονισμό της λειτουργίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Διασωστών & Επείγουσας Προνοσοκομειακής Διαχείρισης και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

γβ) Μεριμνά για την καλή λειτουργία δράσης του Τμήματος Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών και τη φροντίδα για τη συντήρηση του εξο­πλισμού αυτών.

γγ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προ­σωπικού δράσης του Τμήματος Αεροδιακομιδών & Λοιπών Εξειδικευμένων Μέσων Διακομιδών ανάλογα με το επίπεδο εκ­παίδευσης και εξειδίκευσής του σε συνεργασία με το Τμήμα Διασωστών & Επείγουσας Προνοσοκομειακής Διαχείρισης και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

γδ) Μεριμνά για την εξασφάλιση ετοιμότητας του προσωπικού για την άμεση κινητοποίησή του σε περιπτώσεις Μαζικών Απωλειών Υγείας συνέπεια Φυσικών ή Τεχνολογικών (Π.Ρ.Β.Χ.) Καταστροφών, ή την συμμετοχή του σε ασκήσεις εκπαίδευσης και ετοιμότη­τας.

γε) Μεριμνά για την προμήθεια και διαρκή συντήρηση του απαραίτητου Ιατροφαρμακευτικού, Υγειονομικού εξοπλισμού και λοιπού υλικού που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

γστ) Μεριμνά για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου του Τμήματος και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας του.

γζ) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού αρμοδιότητάς του.

δ) Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης

Το Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

δα) Μεριμνά για την έρευνα – μελέτη και την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

δβ) Φροντίζει και μεριμνά για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή (εξωτερικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

δγ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του ΕΚΑΒ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης υποχρεωτικής κατάρτισης

δδ) Διαχειρίζεται εθνικά, κοινοτικά και διεθνή εκπαι­δευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

δε) Μεριμνά για την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοδιοριζομένων και την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων.

δστ) Οργανώνει επιμορφω­τικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

δζ) Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των στελεχών της Υπηρεσίας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με την Δ/νση Νοσηλευτικής Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής και Διασωστών και το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

δη) Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για οποιαδήποτε Εκπαιδευτική Δραστηριότητα εντός και εκτός των πλαισίων της Υπηρεσίας.

δθ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων για διάφορες Κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

δι) Συνεργάζεται με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την οργάνωση, κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

δκ) Μεριμνά για τη λειτουργία και τη Γραμματειακή υποστήριξη του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. όταν αυτό υφίσταται.

δλ) Εισηγείται την χορήγη­ση των εκπαιδευτικών αδειών στο Προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

δμ) Κάθε έτος εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τους εργαζομένους του Ε.Κ.Α.Β. που επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στις παραπάνω δραστηριότητες. Οι επιλεγέντες συμμετέχουν ως πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β. για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

δν) Προσδιορίζει και καθορίζει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλογής των Εκπαιδευτών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και τα διαβιβάζει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. στο τελευταίο 3μηνο του έτους.

δξ) Μεριμνά για τη λειτουργία Τομέα Ασφαλούς Οδήγησης & Πρόληψης Ατυχημάτων, σκοπός του οποίου είναι η καταγραφή και η ανάλυση ατυχημάτων με τα οχήματα του Ε.Κ.Α.Β., και η επεξεργασία των στοιχείων που είναι διαθέσιμα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης ατυχημάτων. Απώτερος σκοπός είναι να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση των αίτιων πρόκλησης ατυχημάτων και κατά συνέπεια των επιπτώσεων στην Υγεία του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

δο) Λειτουργεί στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Σχολή Εκπαίδευσης Ασφαλούς Οδήγησης για το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. Τα της λειτουργίας της παραπάνω δραστηριότητας θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. και την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας.

Άρθρο 13

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού

1) Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού συγκροτεί­ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

δ) Τμήμα Γραμματείας

2) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού είναι οι εξής:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολογική εξέλιξη του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπι­κού του Ε.Κ.Α.Β. και ιδίως ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, βαθμολογικής ένταξης, μισθολογικής κατάταξης και χορήγησης επιδομάτων.

αβ) Προγραμματίζει την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπι­νο δυναμικό κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

αγ) Τηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.

αδ) Τηρεί και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

βα) Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού.

ββ) Καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογι­σμό.

βγ) Φροντίζει για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις πε­ριφερειακές υπηρεσίες κατά κωδικό αριθμό εξόδων, μέχρι το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

βδ) Μεριμνά για την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό, την καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων, την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδότησης.

βε) Προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ­χου τις παντός είδους δαπάνες πληρωμής των εξόδων λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β.

βστ) Ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Λογιστικό των ΝΠΔΔ.

βζ) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και την κατάθεση αυτών στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην τράπεζα.

βη) Παρακολουθεί την κίνηση των τραπεζικών λο­γαριασμών.

βθ) Διαχειρίζεται τα ποσά που διατίθενται στο Ε.Κ.Α.Β. από ειδικούς λογαριασμούς ή από ειδικά λαχεία.

βι) Μεριμνά για την ένταξη έργων, πλην τεχνικών, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε κοινοτικά προγράμματα.

βκ) Ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις περιφερειακές υπηρεσίες.

βλ) Αποδίδει στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά τα­μεία τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και υποβάλλει σε αυτά ονομαστικές καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων.

βμ) Τηρεί μητρώο ασφαλισμένων και παρακολουθεί την κανονική καταβολή των κρατήσεων υπέρ αυτού.

βν) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται απ’ τις ισχύουσες διατάξεις.

βξ) Μελετά τρόπους αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Α.Β.

βο) Έχει την επιμέλεια της μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και της εκμίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας αυτού.

βπ) Καταρτίζει πρόγραμμα προμηθειών του πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων (ασθενοφόρων, κινητών ιατρικών μονάδων, μοτοσικλετών, ιπτάμενων ή πλωτών μέσων, ασυρμάτων VHF/UHF, TETRA, αναμεταδοτών – επαναληπτών, τηλεφωνικών συσκευών κτλ.) και εφοδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., κωδικοποιεί τα είδη και εντάσσει αυτά στο ενιαίο πρό­γραμμα προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

βρ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών.

βσ) Διενεργεί τις διακηρύξεις των διαγωνισμών προ­μήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και των διαγωνισμών μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων.

βτ) Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β., του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτού.

βυ) Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας, καθώς και την εξαγωγή και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β.

βφ) Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού.

βχ) Μεριμνά για την κάλυψη έκτακτων δαπανών του Τμήματος Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών σε περιπτώσεις Φυσικών ή Τεχνολογικών Καταστροφών και σε κάθε περίπτωση ανάλογης κρίσης που επιβάλλει μετακίνηση και διαμονή προσωπικού, μπορεί να εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

δ) Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

δα) Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού.

δβ) Μεριμνά για την χορήγηση αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

δγ) Μεριμνά για την έγκριση υπερωριακής εργα­σίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυ­ριακές και αργίες του προσωπικού.

δδ) Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της υπηρε­σίας.

δε) Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

δστ) Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

δζ) Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντι­γράφων οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών εί­ναι οι εξής:

α) Η κατάρτιση και εισήγηση προγραμμάτων παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής Ιατρικής Φροντίδας στα πλαίσια του σκοπού του ΕΚΑΒ.

β) Η συνεχής συνεργασία με τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και ιδιαίτερα με τις μονά­δες εφημερίας για το συντονισμό του έργου παροχής Ια­τρικής και Νοσηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης.

γ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων από το Ασύρματο Δίκτυο (VHF, TETRA) στα πληρώματα των Κινητών Μονάδων, των Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και των άλλων μέσων διακομιδής και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, για την αντιμετώπιση συγκε­κριμένων περιπτώσεων.

δ) Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία Τηλεϊατρικής & Τηλεδιασύνδεσης των Κινητών Μονάδων και Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. με Υγειονομικούς Σχηματισμούς και η πα­ρακολούθηση και αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

ε) Η κατάρτιση του προγράμματος εφημερίας και ετοι­μότητας του Ιατρικού προσωπικού του Τμήματος.

στ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών για τον καλύτερο συντονισμό και δράση των σε κάθε περίπτωση παρεχομένων υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

ζ) Η ευθύνη για τη στελέχωση με Ιατρικό προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου και των εξειδικευμένων μέσων άμεσης επέμβασης και διακομιδής (Ασθενοφόρα, Μοτοσικλέτες, Εναέρια μέσα κτλ).

η) Η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών σχεδίων και προγραμμάτων δράσης για την αντιμετώπιση Φυσικών ή Τεχνολογικών Καταστροφών.

θ) Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των παρεχομένων συνολικά από το ΕΚΑΒ υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής στην κοινωνία.

ι) Η συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

κ) Η στελέχωση και η λειτουργία γραφείου Ιατρού Εργασίας στο Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Άρθρο 15

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Το Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. είναι αρμόδιο για:

α) Την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή τους

β) Τη δι­ακίνηση της αλληλογραφίας των μελών του Δ.Σ.

γ) Τη γραμματειακή στήριξη του έργου τους και κυρίως την εξασφάλιση της επικοινωνίας αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό.

δ) Τη φροντίδα για την τήρηση του πρωτοκόλλου.

ε) Την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

στ) Την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων του Δ.Σ.

ζ) Η διαβίβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 16

Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών

Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Πρόε­δρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και είναι αρμόδια για:

α) Τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Ε.Κ.Α.Β.

β) Την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο τις Διευθύνσεις και τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β.

γ) Τη νομική κάλυψη υποθέσεων που αφορούν το Ε.Κ.Α.Β., και παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού.

δ) Τη νομική κάλυψη, εκπροσώπηση και παροχή νομικών συμβουλών για υποθέσεις που αφορούν Εργαζομένους του Ε.Κ.Α.Β., και παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 17

Περιφερειακές Υπηρεσίες – Παραρτήματα

1) Η Διεύθυνση του παραρτήματος συντονίζει το έργο των υποκειμένων της οργανικών μονάδων (Τομέων Ε.Κ.Α.Β.), εφαρ­μόζει τα προγράμματα δράσης του Ε.Κ.Α.Β., βάσει του επιτελικού σχεδιασμού και των οδηγιών των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, και υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απο­λογισμό, καθώς και προτάσεις για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της.

2) Τα παραρτήματα του άρθρου 9 του παρόντος αποτελούν Διευθύν­σεις που διαρθρώνονται ως εξής:

α) Διευθυντής

β) Τμήμα Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης

γ) Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών

δ) Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

ε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών

στ) Τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών

3) Το κάθε παράρτημα συνεργάζεται με τις μονάδες πα­ροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Υ.Πε., Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι απο­κλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των Ασθενοφόρων οχημάτων, Μοτοσικλετών, Κινη­τών Μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακομιδής Επειγόντων περιστατικών γενικότερα.

Διακινεί και διακομίζει στα Νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε επείγον περιστατικό.

Επίσης διακομίζει ασθενείς ή τραυματίες σε Νοσοκο­μεία άλλων περιφερειών εφόσον τα Νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη, και μόνο όταν τα συγκεκριμένα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν Ασθενοφόρα οχήματα και προσωπικό.

Η διακομιδή Επειγόντων περιστατικών από μία Περιφέ­ρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμο­δίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε περί­πτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κε­ντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.

4) Οι αρμοδιότητές των Τμημάτων του κάθε παραρτήματος είναι:

α) Διευθυντής

Ο Διευθυντής συντονίζει το έργο των Υπηρεσιών του Παραρτήματος και των Τομέων της περιοχής ευθύνης του, ασκεί ιεραρχικό έλεγχο επί του προσωπικού, εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης των υπηρεσιών, παρακο­λουθεί εποπτεύει και ελέγχει την υλοποίησή του, ενημερώνει τη διοί­κηση του ΕΚΑΒ μέσω των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρε­σιών, για τη λειτουργία, τις ανάγκες και γενικά τη δραστη­ριότητα του παραρτήματος,

β) Τμήμα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης

Το Τμήμα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού

β) Μεριμνά για τη χορήγηση και αρχειοθέτηση των Κανονικών και κάθε άλλου είδους αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις

γ) Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Υπηρε­σίας

δ) Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας

ε) Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο

στ) Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φω­τοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπι­κού της Δ/σης του παραρτήματος όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ζ) Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης του Παραρτήματος, του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτής.

η) Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας καθώς και την εξαγωγή και διάθεση στις υπηρεσίες της Δ/νσης του Παραρτήματος.

θ) Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικη­τικού – Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

ι) Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων Προϋπο­λογισμού της Δ/νσης του Παραρτήματος.

κ) Μεριμνά για τις πληρωμές μικρών δαπανών μέσου χρεωστικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

γ) Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α) Η κατάρτιση και εισήγηση προγραμμάτων παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής Ιατρικής Φροντίδας στα πλαίσια του σκοπού του ΕΚΑΒ.

β) Η συνεχής συνεργασία με τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και ιδιαίτερα με τις μονά­δες εφημερίας για το συντονισμό του έργου παροχής Ια­τρικής και Νοσηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης.

γ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων από το Ασύρματο Δίκτυο (VHF, TETRA, Τηλεφωνικά κτλ) στα πληρώματα των Κινητών Μονάδων, των Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και των άλλων μέσων διακομιδής και αντιμετώπισης Επειγόντων περιστατικών, για την αντιμετώπιση συγκε­κριμένων περιπτώσεων.

δ) Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία Τηλεϊατρικής & Τηλεδιασύνδεσης των Κινητών Μονάδων και Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. με Υγειονομικούς Σχηματισμούς και η πα­ρακολούθηση και αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

ε) Η κατάρτιση του προγράμματος εφημερίας και ετοι­μότητας του Ιατρικού προσωπικού του Τμήματος.

στ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών για τον καλύτερο συντονισμό και δράση των σε κάθε περίπτωση παρεχομένων υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

ζ) Η ευθύνη για τη στελέχωση με Ιατρικό προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου και των εξειδικευμένων μέσων άμεσης επέμβασης και διακομιδής (Κινητές Μονάδες, Μοτοσικλέτες, Εναέρια μέσα κτλ).

η) Η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών σχεδίων και προγραμμάτων δράσης για την αντιμετώπιση Φυσικών ή Τεχνολογικών Καταστροφών.

θ) Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των παρεχομένων συνολικά από το ΕΚΑΒ υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής στην κοινωνία.

ι) Η συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

κ) Η στελέχωση και η λειτουργία γραφείου Ιατρού Εργασίας στο παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

δ)Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφο­ρικών Συστημάτων & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, τεκμηρίωση, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

β) Τηρεί φακέλους μηχανογραφικών εφαρμογών, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

γ) Ελέγχει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών.

δ) Μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

ε) Καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμι­κό).

στ) Μεριμνά για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

ζ) Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.

η) Μεριμνά και φροντίζει για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ε.Κ.Α.Β.

θ) Μεριμνά και φροντίζει για την παροχή υποστήριξης στην κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών (VHF, TETRA κτλ) και της Τηλειατρικής.

ι) Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και εξοπλισμού.

κ) Μεριμνά για την συντήρηση, τη λειτουργία, την αναβάθμιση και την ασφάλεια του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

λ) Καταγράφει και καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. σε Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (VHF, TETRA κτλ).

Ε ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έρ­γων, εκπονεί τις μελέτες ανέγερσης νέων κτιρίων, τις μελέτες επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακινήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β.

β) Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει τα έργα κατασκευής κτιρίων καθώς και τα έργα επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β.

γ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθε­ση έργων σε αναδόχους.

δ) Μεριμνά για την ένταξη τεχνικών έργων στο πρό­γραμμα δημοσίων επενδύσεων.

ε) Μεριμνά για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Α.Β.

στ) Έχει την ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέ­λων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Α.Β.

ζ) Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του υπόλοιπου τε­χνολογικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β.

η) Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία ειδικών συνεργείων για τη διαρκή συντήρηση και επισκευή των ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β., ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα.

θ) Έχει την επιμέλεια της καλής συντήρησης, εφοδιασμού, επισκευής και λειτουργίας των Ασθενοφόρων και των λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β.

ι) Τηρεί μητρώο για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιο δελτίο κίνησης των οχημάτων αυτού.

κ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής & Διασωστών, η οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα κίνησης και υπογράφει τη διαταγή πορείας των Ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β.

στ) Τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών

Στο τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών εντάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων Νοσηλευτών και Διασωστών - Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κα­θώς και οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία δημοσίευ­σης του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι του κλάδου Πληρωμάτων ασθενοφόρων, τηλεφωνητών, Ασυρματιστών και Ραδιοτηλεφωνητών.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής & Διασωστών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης των Ασθε­νοφόρων, των Μοτοσικλετών για τη διακίνηση επειγόντων περιστατικών, καθώς και το συντονισμό και την παρακο­λούθηση της κίνησης και λειτουργίας τους.

β) Μεριμνά για την οργάνωση ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής Φροντίδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ια­τρικών Υπηρεσιών.

γ) Μεριμνά για την προμήθεια και τη διακίνηση του απαραίτητου Ιατροφαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλι­κού, καθώς και του ιματισμού που αφορά τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και των κάθε είδους μέσων μεταφο­ράς.

δ) Μεριμνά για την καλή λειτουργία των ασθενοφό­ρων και φροντίζει για τη συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού και Υγειονομικού εξοπλισμού τους.

ε) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προ­σωπικού και την κατανομή του ανάλογα με το επίπεδο εκ­παίδευσης και εξειδίκευσής του σε συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Μονάδων Διάσωσης & Αντιμετώπισης Καταστροφών.

στ) Τηρεί διαρκή επαφή και συνεργάζεται με τα Νοσοκομεία Εφημερίας και τις Μονάδες (κλινικές) τους για το συντονι­σμό του έργου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

ζ) Μεριμνά για τη συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων των συνολικά διακινούμενων από το ΕΚΑΒ περιστατικών.

η) Μεριμνά για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου του Τμήματος και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας του.

θ) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού αρμοδιότητάς του.

ι) Μεριμνά για την έρευνα – μελέτη και την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

κ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του ΕΚΑΒ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης υποχρεωτικής κατάρτισης

λ) Μεριμνά για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων για διάφορες Κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

μ) Συνεργάζεται με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την οργάνωση, κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ν) Μεριμνά για τη λειτουργία και τη Γραμματειακή υποστήριξη του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. όταν αυτό υφίσταται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ\'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 18

Θέσεις Προσωπικού

1) Οι θέσεις προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. διακρίνονται ως εξής :

Α. Μόνιμο Προσωπικό :

Β. Προσωπικό με σχέση Έμμισθης Εντολής :

Γ. Προσωπικό σε Προσωποπαγείς Θέσεις:

Ι. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

ΙΙ. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΙΙΙ.Με σχέση έμμισθης εντολής

Δ. Εποχιακό Προσωπικό

Άρθρο 19

Διάκριση θέσεων Προσωπικού – Προσόντα Διορισμού

Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. διακρίνονται κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

Μόνιμο Προσωπικό

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Είκοσι επτά (27) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δυο (8) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μια (3) θέση.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μια (5) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τρεις (5) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει την ειδικότητα της Νοση­λευτικής.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τριάντα τέσσερις (100) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Λογιστικής (Διοικητικός - Λογιστι­κός).

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είκοσι (30) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας, Πολιτικών Δομικών Έργων, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ­ΝΟΙΑΣ

Ογδόντα (80) θέσεις.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει την ειδικότητα της Νοση­λευτικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επτά (25) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Εβδομήντα τρεις (30) θέσεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

Είκοσι δυο (22) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Πενήντα έξι (56) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Δομικών Έργων, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγων - Γενικών Εφαρμογών, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Κτιριακών Έργων, Ψυκτικών και θερμικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Αμαξωμάτων, Ηλεκτρικών Συστημάτων Αυτοκινήτων, Τηλεπικοινωνιών - Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης, Μηχανών Αυτοκινήτων.

Οι θέσεις κατανέμονται αριθμητικά στις πιο πάνω ειδι­κότητες με την απόφαση προκήρυξής τους ή την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ -ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Τρεις χιλιάδες (3.160) θέσεις

Δέκα οκτώ (18) θέσεις μόνιμες προσωποπαγείς, οι οποίες καταργούνται μετά την για οποιοδήποτε λόγο απο­χώρηση των υπηρετούντων (άρθρο 25 του Ν. 2190/94 ΦΕΚ 28/Α/94).

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δυο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δέκα τέσσερις (14) θέσεις.

Ε. Έμμισθη εντολή

Μία (1) θέση Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω.

Μία (1) θέση Δικηγόρου Παρ’ Εφέταις.

Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

1) Τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ

2) Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Τεχνικών

3) Εξήντα επτά (67) θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφό­ρων.

4) Τέσσερες (4) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη­τας.

Οι θέσεις έχουν συσταθεί με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ12/40/ 26455/27.7.90 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 495/Β/ 30.7.90) και κατατάσσονται σ’ αυτές οι υπηρετούντες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Μετά τη για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρε­τούντων, οι θέσεις αυτές καταργούνται.

1. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των ανωτέ­ρω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 ΦΕΚ 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 ΦΕΚ 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 ΦΕΚ 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 ΦΕΚ 115Α΄.

2. Για τη θέση του δικηγόρου με έμμισθη εντολή απαιτείται άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.

3. Για τον κλάδο ΔΕ Διασωστών-Πληρωμάτων Ασθενοφόρων απαιτείται Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. ή αντίστοιχης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» όπως αυτή προβλέπεται από το ΠΔ 62/2007 ΦΕΚ 70Α΄ , και επιπλέον Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Γ\' τουλάχι­στον κατηγορίας σε ισχύ.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη υποψη­φίων με τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή ισότιμο τίτλο και βεβαίωση Επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και

εν ελλείψει, τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή ισότιμο τίτλο και Επιτυχής περάτωση του Γ΄ εξαμήνου του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και

εν ελλείψει, τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή ισότιμο τίτλο και Επιτυχής περάτωση του Β΄ εξαμήνου του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και

εν ελλείψει, τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή ισότιμο τίτλο και Επιτυχής περάτωση του Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και

σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη υποψη­φίων με μόνο τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή ισότιμο τίτλο και βεβαίωση αποφοίτησης από το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του Ε.Κ.Α.Β. και επιπλέον Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Γ\' τουλάχι­στον κατηγορίας σε ισχύ.

4. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού κύκλου σπουδών Ηλεκτρονι­κού Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού, απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος και 3ετής αποδεδειγμένη προϋ­πηρεσία σε δίκτυα και συστήματα Επικοινωνιών.

5. Για τις θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών, ειδικότητας Ηλεκτρονικής απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Ι. αντί­στοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος

6. Για τις θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Τεχνι­κών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών απαιτείται απολυτήριος τί­τλος ομώνυμος ή αντίστοιχος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ­κείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών και 3ετής απο­δεδειγμένη προϋπηρεσία σε δίκτυα και συστήματα Επι­κοινωνιών.

7. Για τις θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μη­χανικών Αυτοκινήτων και Ηλεκτρικών Συστημάτων Αυτοκι­νήτων απαιτείται απολυτήριος τίτλος ομώνυμος ή αντί­στοιχος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών και 3ετής αποδεδειγμένη προϋπηρε­σία.

8. Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρε­σίας ίου ΕΚΑΒ, καθώς και τα Τμήματα Ιατρικών Υπηρε­σιών των παραρτημάτων του στελεχώνονται: α) Από για­τρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ που συ- νιστώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου και κατανέμονται στο ΕΚΑΒ και

β) Από γιατρούς του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρε­τούν στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στο ΕΚΑΒ».

Άρθρο 20

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

1) Στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

α) Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητι­κού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλά­δου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης και οικονομίας

β) Στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής ,Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Επιστημών Υγείας, ειδικότητας Νοσηλευτικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότη­τας Νοσηλευτικής

γ) Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλά­δου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου . ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας

δ) Στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών Προΐσταται Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Α΄ και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β΄.

2) Στα τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ορ­γάνωσης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο­μικού ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας

β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος της κα­τηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.

γ) Στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πλη­ροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ή υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Ηλεκτρονικών ή υπάλληλος ΤΕ ηλεκτρονικών

δ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο­μικού ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας.

ε) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής, Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Επιστημών Υγείας, ειδικότητας Νοσηλευτικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότη­τας Νοσηλευτικής

στ) Στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Διαρκούς Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής , Προνοσοκομειακής Νοσηλευτικής & Διασωστών προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α\' της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο­μικού ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας

3) Στη Διεύθυνση και τα τμήματα των παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. προΐστανται:

Α) Στη Διεύθυνση του Παραρτήματος:

α) Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης ή

β) Ανεξάρτητος Επαγγελματίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι να ανήκουν στην κατηγορία σπουδών (Π.Ε.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση, σπουδές, εμπειρία, και αποδεδειγμένη επιτυχή προϋπηρεσία σε τομείς της Δημόσιας Διοίκησης ή της Δημόσιας Υγείας.

Η επιλογή και η ανάθεση καθηκόντων του Διευθυντή του παραρτήματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η θητεία του παραπάνω Διευθυντή θα είναι Διετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μία διετία.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας & Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας & Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Διευθυντή του παραρτήματος.

Δύναται επίσης να τοποθετηθεί Διευθυντής του παραρτήματος, Υπάλληλος της Υπηρεσίας της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στην Υπουργική απόφαση και δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ένα (1) έτος ακόμη.

Β) Στο Τμήμα Νοσηλευτική & Διασωστών της Διεύθυνσης των παραρτημάτων προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότη­τας Διασωστών ή Νοσηλευτικής και ελλέιψει αυτού υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Γ) Στο Τμήμα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας Δι­εύθυνσης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας και ελλέιψει αυτού υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Δ) Στις λοιπές Περιφερειακές δομές & Υπηρεσίες (Τομείς Ε.Κ.Α.Β.) του άρθρου 9 του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας και ελλέιψει αυτού υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Διασωστών - Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Ε) Στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών Προΐσταται Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Α΄ και αν δεν υπάρχει, Ιατρός του κλάδου γιατρών του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β΄.

ΣΤ) Στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πλη­ροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Ηλεκτρονικών ή υπάλληλος ΤΕ ηλεκτρονικών

Ζ) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος της κα­τηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Άρθρο 21

Καθήκοντα Προϊσταμένων

1) Τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται ως εξής:

Ι. Γενικά καθήκοντα Προϊσταμένων Διεύθυνσης:

α) Η υλοποίηση της αποστολής της Διεύθυνσης.

β) Η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της Δι­εύθυνσης.

γ) Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων και του προσω­πικού της Διεύθυνσης στις επιμέρους οργανικές μονά­δες, ανάλογα με τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης.

δ) Η κατανομή της ευθύνης για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του προγραμματισμού της Διεύθυνσης στους προϊσταμένους των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν, ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο αρμοδιότητας του καθενός, για την επίτευξη των στό­χων και την υλοποίησή του.

ε) Η παρακολούθηση της απόδοσης των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση και η παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις ή με παροχή υποστήριξης, όπου χρειάζεται.

στ) Η επεξεργασία στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης που αφορά την Διεύθυν­ση και των αντιστοίχων αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων

ΙΙ. Γενικά καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων :

α) Η υλοποίηση της αποστολής του Τμήματος.

β) Η αποδοτική λειτουργία του Τμήματος.

γ) Η συμμετοχή στον προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της Διεύθυνσης όπου υπάγεται το Τμήμα.

δ) Η εξειδίκευση των στόχων και του προγραμματι­σμού της Διεύθυνσης στον τομέα ευθύνης του Τμή­ματος.

ε) Η κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού και των μέσων που διαθέτει το Τμήμα, ανάλογα με τις προτε­ραιότητες που έχουν τεθεί και τον προγραμματισμό του Τμήματος.

στ) Η ανάθεση της ευθύνης για την υλοποίηση του προγραμματισμού στους αρμόδιους χειριστές.

ζ) Η παρακολούθηση σε συνεχή βάση της απόδοσης του τμήματος συνολικά και κάθε υπαλλήλου που ανήκει στο τμήμα ατομικά και η παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις και με παροχή υποστήριξης όπου χρειασθεί.

Άρθρο 22

Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού

1) Το προσωπικό που υπηρετεί σε μόνιμες θέσεις κα­τατάσσεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

2) Το προσωπικό που υπηρετεί σε Προσωρινές Προ­σωποπαγείς θέσεις κατατάσσεται κατά κατηγορία, κλά­δο και ειδικότητα στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

Άρθρο 23

Σύνθεση Υπηρεσιακών Μονάδων

Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες του Ε.Κ.Α.Β. μπορεί να τροποποιείται, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύ­πτουν από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Εκπαίδευση – Διαρκή Επιμόρφωση

1) Το προσωπικό του ΕΚΑΒ υποχρεούται να παρακο­λουθεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σχε­τικά με το αντικείμενο του ΕΚΑΒ.

2) Ειδικά το προσωπικό της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής & Διασωστών και των Τμημάτων Νοσηλευτικής & Διασωστών των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, παρακολουθεί κατ’ έτος προγράμματα συνεχιζόμενης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Επεί­γουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική και Νοσηλευτική Φρο­ντίδα. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, ακολου­θεί αξιολόγηση των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν από τους Εκπαιδευτές.

3) Το προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας και Νοσηλευτικής & Διασωστών του ΕΚΑΒ, συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευ­σης του Γενικού πληθυσμού (Πολίτες, Μαθητές, Σπουδαστές, Γονείς, Μέλη Συλλόγων κτλ), αλλά και Ειδικών ομάδων πληθυσμού (Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Στρατιωτικοί, Εκπαιδευτικοί, Υγειονομικοί, Υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινή­των κ.τ.λ.).

4) Κάθε έτος εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης ς Νοσηλευτικής & Διασωστών της Κεντρικής Υπηρεσίας, για τους εργαζομένους του Ε.Κ.Α.Β. που επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στις παραπάνω δραστηριότητες. Οι επιλεγέντες συμμετέχουν ως πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Ε.Κ.Α.Β.

5) Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Τμήματος Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. στο τελευταίο 3μηνο του έτους και εφαρμόζονται από την αρχή του επόμενου έτους.

6) Οι επιλεγέντες διατηρούν την ιδιότητα του Εκπαιδευτή για ολόκληρο το επόμενο ημερολογιακό έτος.

7) Στις παραπάνω δραστηριότητες δύναται να συμμετέχει και προσωπικό των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα με τους παραπάνω για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άρθρο 25

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προσωπικού

Ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία παροχής Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται με την Έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, …………/……………………./ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προκόπης Παυλόπουλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο