ΑΙΤΗΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (22/02/2016)ΑΙΤΗΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Θεσσαλονίκη,  ..............................

 

 

 

Με την παρούσα αίτησή μας, οι εργαζόμενοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) που την υπογράφουμε, ζητάμε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μας καταβάλει, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2013 έως και σήμερα, τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, που μας οφείλει λόγω του ότι με το άρθρο πρώτο ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) \'\'Μεσοπρόθεσμο 2013-2016\'\', παράγραφος Γ΄, εδάφιο 1, καταργήθηκαν τα παραπάνω επιδόματα που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ Α΄ 57), του άρθρου 9 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 3845 (ΦΕΚ Α΄65), κατά τρόπο αντίθετο προς τα άρθρα 4 και 22 του Συντάγματος.

 

Υπογραμμίζεται ότι η αίτησή μας έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά άρθρο 93 περ. γ΄ του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).

 

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο