Ανατέθηκε στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έ

Ημερομηνία καταχώρησης (05/08/2016)Άρθρο 1 1.

 Ανατίθεται στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ. 2.

 

Το ανωτέρω έργο των αεροδιακομιδών να εκτε− λείται με πτητικά μέσα που ανήκουν στις Μονάδες υπό Επιχειρησιακή Διοίκηση ΓΕΕΘΑ και πτητικά μέσα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ) και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώμα− τος (Α/Π.Σ.), καθώς και τα πτητικά μέσα του Υπουργείου Υγείας.

 

 3.Όταν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα, άλλα πλην αυτών της ΠΑ, αυτό εκτελείται υπό το συ− ντονισμό του ΓΕΕΘΑ. 4.

 

Το έργο διακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ με πλοία του ΠΝ και του Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ συνεχίζει να εκτε− λείται ως έχει. 32689 32690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 1. Η διάθεση και χρήση των μέσων των φορέων θα καθορισθεί με μνημόνιο συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

 

2. Με διαταγή του ΓΕΑ να ρυθμισθούν όλες οι επί μέρους λεπτομέρειες. Άρθρο 3 Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Φ.000/69/54121/Σ.970 (ΦΕΚ 746 Β΄ /02−06−2005) και οποια− δήποτε άλλη απόφαση ή διαταγή ρυθμίζει διαφορετικά το αυτό αντικείμενο.

 

 Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

κατεβάστε το φεκΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο