Κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων

Ημερομηνία καταχώρησης (30/08/2016)
ΑΘΗΝΑ 26 - 8 - 2016
Α.Π.: Α2β/Γ.Π. οικ. 64305

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 115 23

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ. 62108/11-8-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 61851/10-8-2016 εγγράφων μας, αναφορικά με την κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, μετά την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883/20-8-15 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (2.440) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, για το έτος 2016», Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει και την αρ. 32064/1690/04-08-2016 (ΦΕΚ 2443/Β/08-08-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας αποστέλλουμεΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο