Υπόμνημα για την Αντιστοίχιση Μιλίων – Χιλιομέτρων και για τις Εκτός Έδρας αμοιβές

Ημερομηνία καταχώρησης (07/11/2016)Από: Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ

Τηλ:2310 566946 FAX 2310 512302

ΚΙΝ:6985578787

AM.7024/2002 ΑΦΜ 099907587

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2016


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ α) ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

β) Αν.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου με την επωνυμία \'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.)\', που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά αριθμ. 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

κ. Υπουργέ,

σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 4368/21-2-2016, σύμφωνα με το οποίο εξαιρείτε, πολύ ορθά, από τις νέες ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Δ.9. του Ν. 4336/2015 τις μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του ΝΠΔΔ ΕΚΑΒ και για την οποία [ρύθμιση] σας δηλώνουμε την ικανοποίησή μας ,επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, εξαιτίας του οποίου το προσωπικό του ΕΚΑΒ δεν μπορούμε να πληρωθούμε τις εκτός έδρας μετακινήσεις μας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Η κα Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΑΔΥΝΑΤΕΙ να προβεί σε έγκριση των κονδυλίων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις μας, διότι από την σχετική νομοθετική διάταξη, όπως ισχύει, δεν προβλέπεται ποια ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση διέπει τις μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του ΝΠΔΔ ΕΚΑΒ.

Α.- Είναι επιβεβλημένο, λοιπόν, για την αντιμετώπιση του ουσιώδους προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, συνεπεία του οποίου καθίσταται ΑΝΕΝΕΡΓΗ η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίσατε, να προβείτε σε συμπλήρωση της διάταξης, προκειμένου να διευκρινιστεί η εφαρμοστέα διάταξη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

“Σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού του ΝΠΔΔ ΕΚΑΒ ισχύει η Αριθμ. 2/81961/0022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών

συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.A.B. [ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο, αριθμ. Φύλλου 2194/2-10-2009].

Β. Επίσης κρίνουμε σκόπιμο και σας προτείνουμε, προκειμένου να αρθεί και η αδικία που υφίστανται συνάδελφοί μας, να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ρητά ότι ισχύει και στην περίπτωση του προσωπικού του ΕΚΑΒ ό,τι ισχύει στις λοιπές κατηγορίες εργαζομένων και έχει ενσωματωθεί και στην υπ΄αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 Εγκύκλιο που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ότι το ακόλουθο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ, ΉΤΟΙ:

“ Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα, σύμφωνα πάντα με τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων)”.

Θεσσαλονίκη, 7-11-2016

Στη διάθεσή σας,

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΟΠΕΚΑΒ

           Ο                                                                                            Ο

        Πρόεδρος                                                                     Γεν Γραμματέας

Αγγελίδης Χρήστος                                                           Βεντούλης Χρήστος

κατεβάστε το υπόμνημαΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο