Καταστρατήγηση Δημοκρατικών Ελευθεριών των Εργαζομένων

Ημερομηνία καταχώρησης (05/10/2017)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/10/2017


Καταστρατήγηση Δημοκρατικών Ελευθεριών των Εργαζομένων.

Συνάδελφοι Εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα πρέπει να «γυρίσουμε πολύ πίσω» για να ενημερώσουμε τους Διοικούντες για τις Διαστάσεις του Εργασιακού Δικαιώματος αλλά και τις ελευθερίες που απορρέουν από αυτό, και να τους θυμίσουμε πως

Ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει, μάλιστα, εκτός από κυρώσεις αστικού δικαίου και ποινικές κυρώσεις όταν οι εργοδότες παραβιάζουν με ενέργειές τους τις ατομικές ελευθερίες των εργαζομένων.

Εφόσον λοιπόν (Εντελώς Υποκριτικά) πολύ λόγος γίνετε τελευταία για Νομιμότητα, μιας και οι υπέρμαχοι του «καναπέ» όψιμα την σκέφτηκαν, τους θυμίζουμε λοιπόν ένα μέρος αυτής της νομιμότητας που η ημιμάθειά τους δεν τους επιτρέπει να δουν, αν και είμαστε σίγουροι πως

Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει αυτά που νομίζει ότι ήδη ξέρει.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως θεμελιώδες δικαίωμα, συνταγματικώς κατοχυρωμένο, η συνδικαλιστική ελευθερία προσλαμβάνει τις εξής τρεις διαστάσεις: την αμυντική, την προστατευτική και τη διεκδικητική (εξασφαλιστική ή διασφαλιστική).

  1. Αμυντική διάσταση

Το αμυντικό περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στο Σύνταγμα περιέχει την αξίωση αποχής από κάθε επιθετική πράξη που τα προσβάλλει, είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε για παράλειψη. Τόσο η κρατική εξουσία όσο και οι ιδιώτες δεν πρέπει να προσβάλλουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Η αμυντική διάσταση του συνδικαλιστικού δικαιώματος αφορά την προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των μελών της από κάθε επιθετική πράξη.

Η προστασία αυτή ισχύει τόσο έναντι της κρατικής εξουσίας όσο και έναντι της εργοδοτικής εξουσίας και κατοχυρώνεται στα άρθρα 23 παρ. 1 Σ και 14 παρ. 1 ν. 1264/1982, όπου θεσπίζεται η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει και να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της

ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος ίδρυσης και αυτόνομης λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι σε κάθε προσβολή.

Συνεπώς, απαγορεύεται κάθε όρος που εξαρτά την απασχόληση εργαζομένου από τη συμμετοχή ή αποχώρησή του από συνδικαλιστική οργάνωση (άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98/1949) . Δεν μπορεί, κατ’ επέκταση ο εργοδότης να απαγορεύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Προσβολή του αμυντικού περιεχομένου της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι, επίσης, η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών ή άλλων εργαζομένων επειδή ανέπτυξαν συνδικαλιστική δράση στα πλαίσια του νόμου

Ειδικότερα για τα συνδικαλιστικά στελέχη, ο νόμος 1264/82 αναφέρει περιοριστικά τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η απόλυσή τους .

Απαγορεύεται, επίσης, κάθε διαφοροποίηση στο μισθό, στις παροχές ή στα επιδόματα, που έχει ως αιτία τη συνδικαλιστική δράση που ανέπτυξαν οι εργαζόμενοι.

o Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 98 κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 4205/61. ΑΠ (Τμ. Β’) 904/1992, ΕΕΡΓΔ/1994

o Σύμφωνα με την απόφαση 293/1991 του ΣτΕ, απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που αναφέρει ο νόμος, ενώ το Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι δεν επιτρέπεται διεύρυνση των όρων καταγγελίας που ορίζει ο νόμος ούτε με αναλογία (Εφ. Θες/νίκης 2040/2003).

Στο πλαίσιο της αμυντικής διάστασης του συνδικαλιστικού δικαιώματος είναι και η αυτόνομη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται οι οργανώσεις αυτές να ενισχύονται οικονομικά από τους εργοδότες, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα. Απαγορεύεται, επίσης η παρέμβαση και η παρεμπόδιση της αυτόνομης λειτουργίας τους, καθώς και η παρεμπόδιση ίδρυσής τους.

2. Προστατευτική διάσταση

Τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν και μια δεύτερη διάσταση, την προστατευτική. Στα πλαίσια του προστατευτικού περιεχομένου των δικαιωμάτων αξιώνεται παροχή βοήθειας από το άτομο, βοήθεια που θα αποκρούσει την προσβολή όταν αυτή εκδηλώνεται και θα αποκαταστήσει τη βλάβη που έχει υποστεί ο αμυνόμενος από προσβολή που έχει ήδη γίνει. Η αξίωση αυτή είναι σχετική γιατί δε στρέφεται κατά ιδιωτών, αλλά αποκλειστικά κατά του κράτους, καθώς και το Σύνταγμα δεν αξιώνει

από τους ιδιώτες να προστατεύουν τα δικαιώματα αυτά, αλλά μόνο να τα σέβονται και να μην τα παραβιάζουν.

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική ελευθερία, το κράτος πρέπει να προστατεύει τις οργανώσεις και τα μέλη τους, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος αυτού, όσο και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Το κράτος οφείλει, επίσης, να προστατεύει τους εργαζομένους από αυθαίρετες ενέργειες των εργοδοτών.

Ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει, μάλιστα, εκτός από κυρώσεις αστικού δικαίου και ποινικές κυρώσεις όταν οι εργοδότες παραβιάζουν με ενέργειές τους τη συνδικαλιστική ελευθερία των εργαζομένων.

3. Διεκδικητική (εξασφαλιστική - διασφαλιστική) διάσταση

Και η αμυντική αλλά και η προστατευτική διάσταση των συνταγματικών δικαιωμάτων προστατεύουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από άλλους ανθρώπους, που την απειλούν, είτε πρόκειται για προστασία από το κράτος, είτε για προστασία από την εργοδοτική εξουσία. Αντίθετα, το διασφαλιστικό περιεχόμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων δεν προστατεύει από ανθρώπινες ενέργειες, αλλά παρέχει αξίωση διαφύλαξης από κοινωνικοοικονομικά εμπόδια και αξιώσεις για τη βελτίωση της θέσης του ανθρώπου.

Διακρίνουμε τη διασφαλιστική διάσταση των δικαιωμάτων σε διεκδικητική και εξασφαλιστική. Από το Σύνταγμα ωστόσο δεν αναγνωρίζεται η αρχή της εξασφάλισης αλλά μόνο η αρχή της διεκδίκησης. Η αρχή της εξασφάλισης αφορά την εξασφάλιση των μέσων που είναι απαραίτητα για την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική ελευθερία, το κράτος οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησής της.

Αν και δεν κατοχυρώνεται αξίωση δημιουργίας συνδικαλιστικών οργανώσεων από το κράτος, ο συνδικαλισμός εξασφαλίζεται με την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του δικαιώματος της απεργίας. Το διεκδικητικό περιεχόμενο του συνδικαλιστικού συνίσταται στην αξίωση προς το κράτος να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την ελεύθερη διεξαγωγή της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης.

Συνάδελφοι όλα τα παραπάνω αποτελούν ενημέρωση προς τους Διοικούντες για το πώς λειτουργούν οι θεσμικές αξίες στην χώρα μας, αξίες που απορρέουν από συγκεκριμένους νόμους που θα έπρεπε να γνωρίζουν και όχι να παρεμβαίνουν και να μεθοδεύουν το «στήσιμο» συγκεκριμένου ψηφοδελτίου για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την ανακοίνωση Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο