ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ Διοικητή της 1ης ΥΠΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ημερομηνία καταχώρησης (05/05/2022)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/05/2021Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού  Ε.Κ.Α.Β
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ Διοικητή της 1ης ΥΠΕ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου με την επωνυμία 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.)', που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά αριθμ. 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

κ. Διοικητά ,

Νιώθουμε ηθική υποχρέωσή μας να σας αποστείλουμε το παρόν υπόμνημα και να σας επισημάνουμε ότι η υπ’ αριθμ 16964/15/4/2022 απόφαση που έχετε εισάγει και ετοιμάζεστε να θέσετε σε εφαρμογή, σύμφωνα με την οποία προτίθεστε να στελεχώσετε τις μονάδες υγείας ευθύνης σας με Ιδιωτικά ασθενοφόρα⦁ Όχι μόνο ΔΕΝ λύνει κανένα πρόβλημα,

⦁ ΟΧΙ μόνο δεν εξασφαλίζει απρόσκοπτη παροχή φροντίδας και ασφαλούς διακομιδής ασθενών,

⦁ Αντίθετα η τυχόν εφαρμογή της ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ, κυρίως δε συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρήζουν επίσης ιδιαίτερη μεταχείριση τόσο κατά το εξιτήριο τους όσο και για την επανεξέτασή τους

κ. Διοικητά

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε συνεργοί στη διακινδύνευση ή στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

ΚΑΛΟΥΜΕ και εσάς κ. Διοικητά , ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ την υπ’ Αριθμ 16964/15/4/2022 απόφασή σαςΟι λόγοι που επιτάσσουν την άμεση κατάργηση της διάταξης είναι- όλως ενδεικτικά – οι ακόλουθοι:

Α’ ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

1. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 62/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Τεύχος Α', Αρ. Φύλλου 70/22-3-2007), καθορίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των επαγγελματιών της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου”.

2. Στο ως άνω Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι τυπικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε επαγγελματία, προκειμένου αυτός να χαρακτηριστεί “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ” και να εκτελέσει τα καθήκοντα που οφείλει εκ του Νόμου να εκτελεί ο διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου.

3. Ουσιώδες τυπικό προσόν που οφείλει να κατέχει ο “διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου” είναι [α] να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, [β] να έχει λάβει την πιστοποίησή του και [γ] να έχει λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κανείς άλλος πλην των προσώπων που συγκεντρώνουν υποχρεωτικά και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις [ήτοι α] ειδικά εκπαιδευμένοι από το ΙΕΚ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ και β] πιστοποιημένοι της Ειδικότητας Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου και γ] έχοντες άδεια άσκησης επαγγέλματος]
ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.
Κανείς άλλος ΔΕΝ μπορεί να βαπτιστεί – ούτε με νομοθετική ρύθμιση- “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”.

4. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2203β/26/5/2021, απόφαση του Ο Υφυπουργού Υποδομών Και Μεταφορών Κ . Ιωάννη Κεφαλογιαννη . «Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 4 του κεφ. Γ της υπό στοιχεία Α2/29542/5347/1991 (Β’ 707) υπουργικής απόφασης.»


Στο Αρ. 1 παρ 1γ αναγράφεται ρητά και κατηγορηματικά ότι τα Ιδιωτικά ασθενοφόρα θα πρέπει να στελεχώνονται από οδηγό και συνοδηγό οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου και, ομοίως, να διαθέτουν πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, συνοδευόμενης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω όλα τα ασθενοφόρα που εσείς επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε για την διακομιδή των ασθενών των δομών ευθύνης σας, θα πρέπει να στελεχώνονται από 2 Διασώστες Πληρώματα ασθενοφόρου .

Παρόλα αυτά πουθενά στην απόφαση σας δεν διαβάζουμε την παραπάνω προϋπόθεση (ούτε καν την ελαχίστη προϋπόθεση της ΒΕΚ για τους ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ) παρά μόνο στην παρ 6 της υπ’ αριθμ 16964/15/4/2022, όπου αυθαίρετα ανακαλύψατε τις ειδικότητες ( Οδηγός – Διασωστης και Διασώστης Νοσηλευτής)

Μπορείτε λοιπόν κ Διοικητά να ενημερώσετε τους πολίτες που θα μεταφέρεται , απο ποια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν οι δύο παραπάνω ειδικότητες ?

Κ. Διοικητά ,
Η έλλειψη εξειδίκευσης του προσωπικού που θα στελεχώνουν τα ασθενοφόρα που εσείς έχετε επιλέξει πιθανόν να επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία.

Θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, η απώλεια των οποίων θα οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ουσιαστικών και τυπικών Προσόντων των οδηγών των ασθενοφόρων που εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε εάν λάβουμε υπόψη μας την μοναδική προϋπόθεση που θέτεται στην παράγραφο 6 της 16964 απόφασή σας

Β’ ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της απόφασής σας επικίνδυνη:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 11 εδ. Β’ του Ν. 1579/1985, όπως προστέθηκαν με την παρ.15 του άρθρου 66 Ν.3984/2011 ορίζεται ότι:
"Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Ε.Κ.Α.Β.”.

Ενόψει της παραπάνω ρύθμισης τίθεται ακόλουθο ουσιώδες πρόβλημα:

Με την υπ’ αριθμ 18632/03/05/2022 απόφασή σας καταστρατηγείτε τους παραπάνω νόμους για την διαχείριση των Ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ και μη έχοντας άλλη λύση δίνετε την αρμοδιότητα του Συντονισμού τους στους εκάστοτε Διοικητές και Υποδιοικητές των Νοσοκομείων .

Φιλόδοξο βέβαια σχέδιο από πλευράς σας, αλλά πολύ μακριά από την προβλεπόμενη νομοθεσία

Αντιλαμβανόμαστε την δύσκολή θέση που έχετε περιέλθει μιας και ήταν μη σύννομο (σύμφωνα με την αρχική σας απόφαση) η διαχείριση των Ιδιωτικών Ασθενοφόρων να γίνετε από το προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ. Παρόλα αυτά η απόφαση για την διαχείριση των Ιδιωτικών Ασθενοφόρων από τους Διοικητές Των νοσοκομείων είναι τουλάχιστον βιαστική και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε τεράστια προβλήματα στην κίνηση των ασθενών με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στις επανεξετάσεις τους και στα εξιτήριά τουςΓ’ ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

Τρίτος λόγος που καθιστά επικίνδυνη την εφαρμογή της ως άνω απόφασης είναι και ο ακόλουθος:

Στις περιπτώσεις όπου τα ασθενοφόρα του εκάστοτε ιδιωτικού φορέα που θα χρησιμοποιήσετε. θα στελεχώνονται από κοινού τόσο από Διασώστες Πληρώματα ασθενοφόρου όσο και από μη ειδικευμένο προσωπικό, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι πιστοποιημένοι διασώστες να βρεθούν σε δυσχερή θέση για λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στην ανεπάρκεια και την έλλειψη εξειδίκευσης του «Οδηγού – Διασώστη ή του Διασώστη Νοσηλευτή» όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε στην παρ, 6 της 16964/15/4/2022 απόφασή σας

Κ Διοικητά

Η λύση στο πρόβλημα που τώρα και εσείς αντιμετωπίζετε είναι μία και προϋποθέτει άμεση πρόσληψη Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στις Δομές Υγείας ευθύνη σας για την εξυπηρέτηση όλων των Δευτερογενών Διακομιδών .

Πρέπει και είναι επιβεβλημένο να ακολουθήσετε το παράδειγμα άλλων Διοικητών ΥΠΕ ανα την Ελλάδα , όπως για παράδειγμα των Διοικητών της 3ης και 4ης ΥΠΕ

Στην 3η και 4η ΥΠΕ και ιδιαίτερα στα μεγάλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν προσληφθεί Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφοροων (Επικουρικοί αλλά και μόνιμοι) που σε συνεργασία μεταξύ τους και κάτω από τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης , εξυπηρετούν τις επανεξετάσεις και τα εξιτήρια των ασθενών των Νοσοκομείων. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα σε χρόνους που θα τους ζήλευε οποιοδήποτε άλλο σύστημα παγκοσμίως

κ. Διοικητά ,

όπως γνωρίζετε, η ανθρώπινη ζωή είναι ύψιστο έννομο αγαθό.

Καθημερινά δίνουμε ένα αγώνα δρόμου για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να επιδείξετε και εσείς τη δέουσα ευαισθησία, προκειμένου να μην διακινδυνεύουν με πράξεις σας ή παραλείψεις σας ανθρώπινες ζωές.

Για τους λόγους που προεκτέθηκαν

Και με τη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της υπ’ αριθμ 16964/15/4/2022 απόφασή σας .

Θεσ-νίκη, 4-5-2022

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο