Προς ενημέρωσή σας δίνουμε Το επίμαχο άρθρο 33 για τις εφεδρείες και κατάργηση οργανικών θέσεων (

Ημερομηνία καταχώρησης (28/10/2011)ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Άρθρο 33

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλή-

λων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-

μού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-

ου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των

επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαι-

ρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ι-

σχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσω-

πικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),

β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη

προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρι-

κού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμά-

των,

δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοι-

νωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,

ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμί-

δας εκπαίδευσης,

στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων

με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του Υ-

πουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του

καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκη-

νής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο

ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των

θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο

αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και

κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την

κοινή απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

προσδιορίζονται κατ΄ αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι ορ-

γανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω.

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-

κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που

κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως το εδάφιο αυ-

τό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 10 του

ν. 3863/2010 (Α΄115), το δεύτερο εδάφιο της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-

κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώ-

θηκε με το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως το εδάφιο αυτό

προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4018/

2011, (Α΄ 215) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2

του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α΄ 64),

όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρ-

θρου 63 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), καταργούνται.

Υπάλληλοι που παρέμειναν στην υπηρεσία δυνάμει

των διατάξεων που καταργούνται με το προηγούμενο ε-

δάφιο, και υπηρετούν, απολύονται αυτοδικαίως από την

υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο

της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Υ.Κ. και στο πρώ-

το εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του

Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου

2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,

με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόμου.

γ. Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των

Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νο-

μικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδι-

καίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ’ ε-

λάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντά-

ξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκο-

στού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η

συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορί-

ου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013.

2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δημοσίων υπαλ-

λήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου

βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δι-

καίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις

διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ, καταργούνται

αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που υ-

πηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζό-

μενα στην υποπαράγραφο 1γ τίθενται σε διαθεσιμότητα

λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική

διαθεσιμότητα) από την κατάργηση της θέσης και μέχρι

τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγματικής

και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του πεντηκο-

στού πέμπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται

στην υποπαράγραφο 1γ.

3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσι-

μότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης παύει η ά-

σκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρε-

πομένων.

4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυ-

νταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καταβάλλεται αποκλει-

στικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το

χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα,

χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων α-

μοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.

Αν ο υπάλληλος συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργα-

σιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελμα ή επιτή-

δευμα κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθε-

σιμότητας, το καταβαλλόμενο σύμφωνα με το προηγού-

μενο εδάφιο ποσοστό βασικού μισθού, περικόπτεται κα-

τά το μέρος που οι πάσης φύσεως αποδοχές από την ερ-

γασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδημα από το ε-

λευθέριο επάγγελμα ή επιτήδευμα που ασκήθηκε, υπερ-

βαίνουν τις αποδοχές που ελάμβανε κατά την είσοδό

του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Με κοινή από-

φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού

του εισοδήματος σε μηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση

ελευθερίου επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα ειδικότε-

ρα ζητήματα ασφάλισης, καταβολής των εισφορών ερ-

γαζομένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας

των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή

των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

5. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος

και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υ-

παλλήλου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1

19

του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται

υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

6. Ως πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία για

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θε-

ωρείται η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο

της παρ. 4 του άρθρου 155 του Υ.Κ., καθώς και κάθε άλ-

λη υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέ-

λιξη, με εξαίρεση την προϋπηρεσία που προβλέπεται στο

άρθρο 1 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180) για τους υπαλλήλους

που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου

και δεύτερου βαθμού και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. πριν την

1.1.1983.

7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφί-

ου της υποπαραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 1γ,

καθώς και των παραγράφων 2 έως και 6 του παρόντος

άρθρου:

α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,

καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επι-

στήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του

ν. 1514/1985,

β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό - παραϊα-

τρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δημοσίων νοσηλευτι-

κών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του

Ε.Κ.Α.Β., καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων,

γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και των εξο-

μοιούμενων με αυτόν μισθολογικά και βαθμολογικά κλά-

δων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του ίδιου

Υπουργείου που υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και το καλλιτεχνικό

προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατι-

κής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας

Θεσσαλονίκης,

δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων

της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εξομοιούμε-

νων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63

του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καθώς και των λοιπών εκκλη-

σιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος

γνωστών θρησκειών,

ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,

στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος

και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.,

ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

κατέχουν θέση προϊσταμένου ή αναπληρωτή οργανικής

μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,

η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει

ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην

εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του

ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιείται με τις διατά-

ξεις του επομένου άρθρου,

θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέ-

κνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το

άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄151) και συνοικεί με

αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για

την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορο-

λογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου ε-

δαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορί-

ζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,

ι) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχι-

στον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγρά-

φων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄

229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερό-

μενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορο-

λογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,

ια) υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας

με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολο-

γικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου και για

τη θέση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά

τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, εκδίδεται διαπιστωτική

πράξη από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση

αρμόδιου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου δι-

οίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου ή τη θέ-

ση του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατά τα ο-

ριζόμενα στην παράγραφο 2, καταργείται η θέση του

κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλλη-

λος που απολύθηκε ή τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απο-

μειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός οργανι-

κών θέσεων στους οικείους οργανισμούς. Για την κατάρ-

γηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη

ανά φορέα, από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περί-

πτωση αρμόδιου Υπουργείου ή το κατά περίπτωση αρμό-

διο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, η οποία δημο-

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-

νομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως ρυθμίζονται τα στοιχεία των διαπιστωτικών πρά-

ξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις

του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαι-

ρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο σχετικό θέμα

για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζο-

νται τα σχετικά με την αποπληρωμή των στεγαστικών

και άλλων συναφών δανείων από το Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από υπαλ-

λήλους που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθε-

σιμότητα και μπορεί να οργανώνονται προγράμματα του

Τ.Π.Δ. για την αναχρηματοδότηση από αυτό και άλλων

συναφών δανείων που έχουν λάβει υπάλληλοι που ε-

ντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από

άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

12. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων ε-

πιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που

κενώνονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος νόμου, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ-

παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου

πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), η τοποθέτηση των

Προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικεί-

ου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλ-

ληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις ορ-

γανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσό-

ντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν.

 Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο